LexiconBNP and NT-proBNP(lexicon)
تاریخ ایجاد و یا تغییر1400/11/3
پارامترهای موجود NT-proBNP
اندیکاسیونرد نارسایی قلبی در صورت وجود علائم مشکوک (به عنوان مثال تنگی نفس) ، تشخیص به موقع نارسایی قلبی (برای غربالگری توصیه نمی شود!) ، عینی سازی شدت نارسایی قلبی، نظارت بر درمان در نارسایی قلبی ، طبقه بندی ریسک در سندرم حاد کرونر
اندیکاسیون بالقوه دیگر: ارزیابی نقص دریچه ، عوارض جانبی داروها بر میوکارد (داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای ، سیتوستاتیک درمانی) ، ارزیابی بیهوشی و خطر جراحی قبل از عمل ، درگیری میوکارد در بیماری های روماتیسمی
اطلاعات بیشترBNPیا B-Typ Natriuretic Peptide, Brain Natriuretic Peptide متعلق به گروه پپتیدهای ناتری اورتیک است. این پپتید در سلولهای عضلانی بطن های قلب سنتز شده و در صورت کشش بطن و افزایش کشش دیواره (tension/strain) به مقدار بیشتری آزاد می گردد . در اثر شکاف پروتئولیتیک پرو هورمون (proBNP) ، دو پپتید اکی مولار (equimolar) تولید می شوند: C-terminal BNP ، که از نظر فیزیولوژیکی فعال و N-termina proBNP(NT-proBNP) که از نظر هورمونی غیرفعال است. BNP از طریق افزایش ناتریورز ، GFR ، مهار ترشح آلدوسترون و رنین و همچنین وازودیلاتاسیون عمومی، حجم و فشار قلب را تعدیل می کند. بنابراین BNP نقش مهمی در حفظ حالت جبران شده در نارسایی قلبی (compensated state in heart failure) دارد
ارزیابیهر دو BNP و NT-proBNP برای تشخیص و یا رد نارسایی قلبی مناسب هستند. اگرچه هر دو نشانگر به نسبت مولی 1:1 آزاد می شوند ، اما به دلیل مسیرهای مختلف تجزیه، دارای نیمه عمر بیولوژیکی متفاوت (BNP 20 دقیقه و NT- proBNP120دقیقه) بوده و لذا غلظت  و مقادیر برش (cut-off) آنها نیز متفاوت است . بنابراین نمی توان آنها را مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد. NT-proBNP از مزیت پایداری طولانی مدت در سرم (72 ساعت در دمای اتاق) برخوردار است، اما وابستگی بیشتری نسبت به سن و عملکرد کلیه دارد. BNP فقط برای مدت کوتاهی در پلاسمای EDTA پایدار است (24 ساعت در دمای اتاق) ، اما کمتر تحت تأثیر سن و عملکرد کلیه قرار می گیرد. لازم به ذکر است که در افراد تحت درمان با Entresto (درمان ARNI[1]) فقط NT-proBNP و نه BNP به عنوان نشانگر مناسب است ، زیرا درمان منجر به افزایش BNP می شود. با مقادیر زیر cut-off ، می توان با درجه بالایی از اطمینان (> 98٪) (High Negative predictive value) نارسایی قلبی را رد کرد. در بیمارانی که قبلاً نارسایی قلبی تشخیص داده شده اند ، می توان از این نشانگرها برای طبقه بندی ریسک و پیگیری روند بیماری استفاده کرد ، زیرا سطح آنها مستقیماً با مراحل NYHA (NYHA classification[2]) ارتباط دارد. مقادیر نزولی از نظر پیش آگهی مطلوب ، افزایش ارزش به عنوان پیش آگهی نا مطلوب تلقی می شود.

[1] Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibitor

[2] New York Heart Association