Lab TestBeta HCG (tumor marker) Beta subunit Human chorionic gonadotropin
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA/ECLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونتومور مارکر انتخاب اول در تشخیص تومورهای تروفوبلاستیک (بیضه ها ، جفت ، تخمدان ، خارج از غدد جنسی).
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهدر تومورهای مخلوط (بیضه!) باید همیشه HCG + AFP مورد بررسی قرار گیرد!
در موردNSE , Seminom وhPLAP توصیه می شود.
افزایش قابل توجه سطح بیوتین در خون می تواند به دلیل تداخل منجر به مقادیر کم و منفی کاذب HCG در آزمایش شود.
اطلاعات بیشترهمراه با گنادوتروپین های هیپوفیز یعنی LH و FSH و همچنین TSH ، گنادوتروپین جفتی انسانی نیز (HCG) متعلق به هورمونهای گلیکوپروتئینی است که از نظر شیمیایی از دو زیر واحد، یعنی زنجیره آلفا و بتا تشکیل شده  است. زنجیره های آلفا تا حد زیادی یکسان هستند ، زنجیره های مختلف بتا باعث ویژگی هورمون مربوطه می شوند. در روش های اندازه گیری فعلی می توان با استفاده از آنتی بادی های خاص زنجیره بتا ، HCG را به صورت انتخابی اندازه گیری نمود. این امر به ویژه برای تشخیص آندسته از بدخیمی ها که مولکول های HCG کامل و زنجیره های بتا آزاد را به نسبت های مختلف تولید و ترشح می کنند ، اهمیت دارد. بهمین جهت برای استفاده از مارکرها در تشخیص بدخیمی سلولهای زایا ، روش ایمونواسی بکار گرفته می شود که هم مولکول کامل HCG و هم زنجیره ß-HCG آزاد را تشخیص می دهد (HCG-total) . HCG از نظر فیزیولوژیکی در سنسیتیوتروفوبلاست جفت تشکیل می شود. در بدخیمی سلول های جوانه زا ( germ cells) ، هورمون مذکور توسط سلول های تروفوبلاستیک یا چند سلول غول پیکر سینسیتیوتروفوبلاستیک (مانند سمینوما) سنتز می شود .
ارزیابی-حساسیت HCG در تشخیص کارسینوم بیضه یا کوریو کارسینومای جفت نزدیک به صد  در صد ، در مول هیداتیدیفرم (hydatidiform mole) حدود 97 در صد  ودر تومورهای سلولهای زایای غیر سمینوماتوز بین 45 تا 85 است. شیمی درمانی موفقیت آمیز در بدخیمی سلولهای زایا ممکن است  منجر به افزایش گذرا HCG / ß-HCG در سرم شود (نکروز تومور!).
-در مورد تومورهای مخلوط (بیضه!) ، HCG + AFP باید همیشه بررسی شود ، در سمینومای “خالص” NSE و hPLAP توصیه می شود.
-مقادیر کمی بالا ممکن است در زنان یائسه ( هیپوگنادیسم) و ​​در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، مشاهده شود.