الکالن فسفاتاز استخوان (Bone Alkaline Phosphatase, Serum)

الکالن فسفاتاز استخوان (BAP) یک ایزو فرم اختصاصی استخوان است که بعنوان یک گلیکوپروتئین در سطح استئو بلاستها بیان و قابل تشخیص است. الکالن فسفاتاز استخوان منعکس کننده بیوسنتز در سلولهای تولید کننده استخوان است و بهمین جهت می توان از این آنزیم بعنوان یک مارکر قابل اطمینان و حساس در ارزیابی متابولیسم استخوان استفاده کرد . استخوان در حال طبیعی بطور مرتب دستخوش تغییر و تبدیل (remodeling) است. به این معنی که تخریب (degradation) و ساخت یا شکل گیری (formation) بطور متعادل و در کنار هم صورت می گیرند . این تغییر و تبدیل جهت سلامتی استخوان امری واجب است. در صورتی که این پیوستگی و تعادل بهر علتی دچار نقص شود و میزان تخریب از ساخت استخوان پیشی گیرد، پوکی استخوان (osteoporosis) عارض می شود که بنوبه خود خطر شکستن استخوان را افزایش می دهد.

متد : CLIA

کاربرد :

  • اختلالات غدد آندوکرین (هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه و ثانویه ، تیروتوکسیکوز)
  • استئومالاسی
  • اختلالات کلیوی
  • بیماریهای معده و روده
  • درمان طویل المدت با کورتیکواسترئیدها
  • میلوم مولتیپل
  • متاستاز سرطان در استخوان