بخش اصلی ماتریس آلی استخوان را  کلاژن تیپ I تشکیل می دهد. نتیجه تجزیه ماتریس آلی استخوان CTx (C-terminal teleopeptide)  است که وارد جریان خون می شود و در آزمایشگاه توسط تست بسیار اختصاصی  بتا کراس لاپس (B-CrossLaps) قابل اندازگیری است .

 متد : ECL

کاربرد:

– بررسی متابوليسم استخوان

– غربالگری و تشخيص استئوپوروز

– غربالگری در درمان با Bisphosphonattherapy

تفسیر :

در حالیکه اندازه گیری تراکم استخوان حدودا بعد از ۲ سال تغییرات مربوط به پوکی استخوان را نشان می دهد ، β-Crosslaps می تواند پس از ۳ ماه تغییرات متابولیکی استخوان را مشخص کند.

توجه : نمونه گیری باید همواره در هنگام صبح ، زمان مشابه و در حالت ناشتا انجام شود