Lab TestAPC-R Activated protein C resistance
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدcoagulometry
نمونه خون 0.5ml Citratplasma
درصورت امکان نمونه گیری در موارد تحت درمان با هپارین یاDOAC(Direct Oral Anticoagulation) انجام نشود. در غیر این صورت ممکن است که نتیجه تست منفی کاذب شود.
اندیکاسیونآزمایش غربالگری در تشخیص جهش فاکتورVلیدن(factor V-Leiden).این آزمایش در طی درمان با کومارین نیزامکان پذیراست.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه فرمایید.
اطلاعات کوتاهدر موارد غیر طبیعی بودن APC-ratio ( <2.0) لازمست که Factor V-Leiden-Mutation با استفاده از خون EDTA انجام شود. ( گرایش به ایجاد ترومبوز در جهش هموزیگوت و هتروزیگوت متفاوت است.)
اطلاعات بیشترAPC-Resistance یک تست غربالگری برای Factor V Leiden-Mutation است. پروتئین C فعال شده ، فاکتور V و VIII را تجزیه میکند. از این جهت PTT بطور معمول در حدود 2.5 تا 3 برابر نرمال افزایش پیدا میکند. در موارد Factor V-Leiden Mutationتبادل اسید آمینه درمولکول فاکتورV(درمحل برش برای پروتئین فعال C) وجود دارد. نتیجه این امر آنست که پروتئین فعال شده C دیگرنمیتواند به اندازه کافی فاکتورVراشکاف دهد و در نتیجه باعث طولانی شدنPTT میشود. درجهش هتروزیگوت فاکتورV،نسبتAPC به طورمعمول درحدود 1.7 است و درجهش هموزیگوت 1.2 است.
ReferencesCullen P, Adam S, Kaiser B, Neumaier M. Status der Thrombophilie-Diagnostik unter besonderer Berücksichtigung molekulargenetischer Aspekte. J Lab Med 33: 283-92, 2009. ((67)