متد: ELISA

کار برد : تشخیص انتی بادی از کلاس IgG علیه آنتی ژن Spike

در افراد بهبود یافته از بیماری کووید-19