Lab Test  Anti-PR3-hn-hr antibodies Anti-proteinase 3 antibodies
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونغربالگری موارد مشکوک به واسکولیت کلیوی سیستمیک، تشخیص افتراقی گلومرولونفریت، کنترل میزان فعالیت بیماری درگرانولوماتوز همراه با پلی آنژیت (M.Wegener)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهAntigen-hn-hr: مخلوط native proteinase 3 از گرانولوسیتهای نوتروفیل انسانی (PR3-hn) و پروتئیناز 3 نوترکیب بر اساس cDNA انسانی است که توسط سلولهای انسانی (PR3-hr) بیان شده است. پیشنهاد می شود که این تست به همراه ANCA انجام شود.
اطلاعات بیشترپروتئیناز 3 (PR3) آنزیمی از گرانولهای آزورفیلیک گرانولوسیت های نوتروفیل با وزن مولکولی 29 کیلو دالتون است. پروتئیناز 3 هدف اصلی آنتی بادی های ANCA در بیماری وگنر است. Anti-PR3 با استفاده از روش ELISA قابل شناسایی است. برای غربالگری Anti-PR3 از IFT-ANCA نیز استفاده می شود.  
Anti-PR3 در رنگ آمیزی سیتوپلاسمی گرانولوسیت های نوتروفیل (تثبیت شده در اتانول) بصورت”c-ANCA” ظاهر می شود. ولیکن این الگو مختص Anti-PR3 نیست. بهمین جهت توصیه شده است  که یافته های مثبت ANCA ،در صورت داشتن ظن بالینی به واسکولیت ، توسط تستهای MPO و Anti-PR3  به روش ELISA تأیید شود.
ارزیابیآنتی بادی های ضد PR3 نشانگرهای سرولوژیک  بیماری وگنر (حساسیت 85٪) هستند. تیتر آنتی بادی با فعالیت بیماری ارتباط دارد و بنابراین برای نظارت بر روند و بهینه سازی درمانی مناسب است. علاوه بر این ، آنها همچنین این آنتی بادی ها ممکن است با فرکانس پایین در سایر واسکولیتیها (به عنوان مثال ، پلی آنژیت میکروسکوپی ، سندرم چورگ-اشتراوس و پان آرتریت ندوزای کلاسیک) شناسایی شوند. Anti-PR-3 ،گاهی اوقات، در برخی از بیماری های عفونی (اندوکاردیت باکتریایی ، آمبیازیاز تهاجمی ، سل ، HIV و برخی دیگر) قابل تشخیص است.
ReferencesConrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006(161).