Lab Test Anti-MPO antibodies Anti-Myeloperoxidase antibodies
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به واسکولیت،
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهتوصیه می شود که بطور همزمان ANCA نیز انجام گردد
اطلاعات بیشترمیلوپراکسیداز (MPO) آنزیمی از گرانولوسیت های نوتروفیل است که پراکسیداسیون کلرید به هیپوکلریت را کاتالیز می کند. از هیپوکلریت برای از بین بردن میکروارگانیسم های فاگوسیتوز شده استفاده می شود.
Anti-MPO را می توان با استفاده از روش ELISA تشخیص داد. از IFT-ANCA اغلب برای غربالگری Anti-MPO استفاده می شود. در روش ایمنوفلورسانس Anti-MPO معمولا به صورت perinuclear (p-ANCA) ظاهر می شود.
با این حال ، این الگو مختص Anti-MPO نیست. به همین جهت انجمن های علمی توصیه می کنند که یافته های مثبت ANCA را (در صورت ظن بالینی به واسکولیت) با استفاده از روش  ELISA و توسط Anti-MPO و Anti-PR3 مورد تأیید قرار گیرند. به همین ترتیب لازم است که در موارد مشکوک به واسکولیت و گلومرولونفریت و منفی بودن نتیجه تستIFT-ANCA ، تستهایAnti-MPO و Anti-PR3 انجام شوند.
ارزیابیAnti-MPO با حساسیت 60 تا 80 درصد و ویژگی بالا، یک نشانگر مناسب در تشخیص پلی آنژیت میکروسکپی محسوب می شود. این آنتی بادی ها همچنین ممکن است در گلومرولونفریت سریع پیشرونده (“pauci-immune GN”) و در 30 – 40٪ از بیماران مبتلا به سندرم گودپاسچر مشاهده شوند.
بعلاوه Anti-MPO ممکن است در M. Wegener ، سندرم Churg-Strauss ، بیماری التهابی روده و Panarteriitis nodosa کلاسیک نیز دیده شود.
در حدود 10% از بیماریهای کلاژن همراه با نفریت، Anti-MPO مثبت است . در موارد مشکوک به واسکولیت کلیوی توصیه می شود که Anti-MPO و Anti- PR3 حتما انجام شوند، زیرا بدون درمان بموقع اغلب نمی توان از مرحله نهایی نارسائی کلیه جلوگیری کرد.
ReferencesConrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei organspezifischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2011(160) Conrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006(161)