LexiconAnti Keratin Antibodies
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1401/11/24
* زمینه:
اتوآنتی بادی های ضد کراتین به فیلاگرین های سیترولینه متصل می شوند. فیلاگرین ها ساختارهای اتصال دهنده بین رشته های کراتین اپیدرم هستند.
* ارزیابی:
تشخیص آنتی بادی های کراتین از ویژگی بالایی در تشخیص آرتریت روماتوئید برخوردارند. بررسی‌های انجام شده در چند دهه اخیر، در رابطه با ساختار آنتی‌ژن‌های مربوطه، منجر به توسعه و پیشرفت آزمایش‌های اختصاصی منجمله آنتی‌بادی‌ها بر علیه پپتیدهای سیترولین دار حلقوی (CCP-Ab) و ویمنتین سیترولینه جهش‌یافته (MCV-Ab) شده است که امروزه جهت تشخیص مورد استفاده قرار می گیرند. بر خلاف آنتی بادی های کراتین، آنتی بادی های CCP و MCV از حساسیت قابل توجه و بهتری برای تشخیص آرتریت روماتوئید برخوردارند. به همین جهت  این تست کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.