Lab Test  Anti-Histone antibodies Drug induced lupus erythematodes Felty-syndrome
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به لوپوس دارویی
محدوده مرجعبه نتیجه آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات بیشترهیستونها خانواده ای از پنج پروتئین مرتبط با DNA هستند (H1، H2A، H2B، H3، H4). در هسته سلول، DNAبه دور هیستونهای دیمریک پیچیده می خورد. مجموعه DNA و 8  زیر واحد از هیستونها نوکلئوزوم خوانده می شود. آنتی بادیبر علیه هیستونها ،بر روی سلولهای HEp-2 ، منجر به نتیجه مثبت ANA با الگوی فلورسانس همگن می شود.
ارزیابیآنتی بادی بر علیه هیستونها ممکن است که در رابطه با بیماریهای خود ایمن مختلف، به شرح زیر ظاهر شود:
– لوپوس دارویی 90 درصد
– Felty syndrome %80
– پلی آرتریت مزمن جوانان 45-50 درصد
– آرتریت روماتوئید سرم مثبت 45-50 درصد
– هپاتیت خود ایمن PBC :40-55 درصد
– لوپوس اریتماتو سیستمیک 20 درصد
تیتر آنتی بادی ارتباطی با شدت بیماری ندارد . آنها سالها پس از قطع داروهای القا کننده LE و از بین رفتن علائم بالینی قابل تشخیص باقی میمانند.
لوپوس دارویی (به عنوان مثال با پلی آرتریت ، پلوریت یا پریکاردیت) در رابطه با تعداد زیادی از داروها مشاهده شده است: درمان طولانی مدت با پروکائین آمید ، داروهای ضد فشار خون مانند هیدرالازین ، متیلدوپا ، رزرپین ، بتا بلاکرها ، کاپتوپریل ، داروهای ضد تشنج / روانگردان مانند دی فنیل هیدانتوئین  ؛ آنتی بیوتیک ها مانند ایزونیازید ، پنی سیلین ها و موارد مشابه. D. پنی سیل آمین ، آلوپورینول ، همچنین داروهای ضد بارداری خوراکی.
نشانگرهاي سرولوژيك SLE مانند Sm- و Anti-dsDNS در لوپوس ناشی از داروها قابل تشخيص نيستند .
Felty syndrome : فرم خاصی ازپلی آرتریت مزمن است که همراه با پلی آرتریت سخت، اسپلنومگالی ، لنف آدنوپاتی ، گرانولوسیتوپنی، ترومبوسیتوپنی و آنمی تظاهر می کند.
ReferencesConrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006(161).