Lab Test Anti-Centromere antibodies(IFT)  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدIFT
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیوناسکلرودرمیسندرم CREST
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهدر متد ELISA تنها آنتی بادی بر علیه سنترومر-پروتئین- B یا  Anti-CENP-B ( شایعترین آنتی ژن هدف در بیشر از95 درصد از موارد ) تشخیص داده می شود.
نتیجه منفی در ELISA با یک الگوی سانترومر مثبت در IFT نشان دهنده شناسایی زیر گروه های دیگر از آنتی سانترومر است.
ارزیابیاتو آنتی بادی از کلاس IgG در موارد زیر مشاهده می شود: سندرم CREST در حدود 80 درصد از موارد و اسکلرودرمی در 25-40 درصد از موارد.
ReferencesConrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006(161).