Lab TestAnti-CCP antibodies
Cyclic citrullinated peptide antibodies
ACPA
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEIA
حجم نمونه خون 0.5ml serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به آرتریت روماتوئید
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهبهتر است که اندازه گیری این آنتی بادی هم زمان با RF و Anti-MCV انجام شود.
اطلاعات بیشترتشخیص پپتیدهای سیترولین دار در زمینه آرتریت روماتوئید مبتنی بر آنتی بادی های ضد فاکتور پرینوکلئر و کراتین است که در دهه 1960 و 1970 توصیف شده اند. در اواخر دهه 1990 ، مشخص شد که هر دو آنتی ژن دارای یک ساختار مشترک یعنی  citrullinated Filaggrin می باشند. modified cyclic citrullinated Peptide ترکیبی مشتق شده و اصلاح شده از آنها برای سنجش CCP محسوب می شود و بنابراین پروتئین های بومی نیستند. در داخل بدن citrullinated Peptide در رابطه با واکنشهای فیزیولوژیکی نظیر ، کرآتینه شدن پوست  توسط Peptidylarginine Deiminase(PADI) وابسته به کلسیم، تولید می شود. در  بافت التهابی سینوویال تا بحال تنها PADI2 و PADI4 تشخیص داده شده اند. استعمال دخانیات باعث افزایش فعالیت PADI2 در ریه ها می شود.
ارزیابیدر رابطه با آرتریت روماتوئید ، آنتی بادی بر علیه CCP دارای ویژگی بالاتری (تا 98٪) نسبت به RF است( با حساسیت تقریبا قابل مقایسه از 65 تا 70 در صد) . در صورتیکه Anti-CCP و RF هر دو مثبت باشند، ویژگی تشخیصی برای آرتریت روماتوئید برابر با 100%است . بعلاوه Anti-CCP از ارزش پیش بینی بالایی در رابطه با فرم اروزیو این بیماری برخوردار است و همچنین می تواند در مرحله اولیه آرتریت روماتوئید مثبت باشد. تیتر آنتی بادی در طول درمان ارتباطی با روند بالینی بیماری ندارد و بنابراین پارامتر مناسبی جهت کنترل روند بیماری محسوب نمی شود.
ReferencesRantapaa-Dahlqvist S, de Jong BA, Berglin E, Hallmans G, Wadell G, Stenlund H, Sundin U, van Venrooij WJ. Antibodies against cyclic citrullinated peptide and IgA rheumatoid factor predict the development of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 48: 2741-9, 2003. (104) Egerer K, Feist E, Burmester G-R. Serologische Diagnostik der rheumatoiden Arthritis. Dtsch Ärztebl 106: 159-63, 2009. (91) Conrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006.(161)