Lab Test Androstendione  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCLIA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونتشخیص افتراقی هیپرآندروژنمی در زنان (Hirsutism) ، تخمدان پلی کیستیک (PCO) ، موارد مشکوک به تومورهای تولید کننده آندروژن
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهدر تخمدان و در بخش قشری غده فوق کلیوی تولید می شود. فشار بدنی شدید می تواند منجر به افزایش سطح آندرواستن دیون شود. در زنان افزایش مقادیر در وسط چرخه ماهانه امکان پذیر است.
اطلاعات بیشترAndrostenedione ، یک آندروژن از نظر بیولوژیکی ضعیف (  C19  استروئید پیشرو) است که در زنان به نسبت تقریبا مساوی ،در تخمدان (سلول های تکا) و قشر آدرنال تولید می شود. این استروئید پیشرو  در کبد و بافت های محیطی به تستوسترون متابولیزه می گردد ، اما می تواند با استفاده از آروماتیزاسیون به استرون نیز تبدیل شود. همراه با اندازه گیری تستوسترون و دهیدرواپی آندروسترون (DHEA) ، که تقریباً به طور انحصاری در بخش قشری غده فوق کلیوی تولید و در کبد به دی هیدرواپی آندروسترون سولفات (DHEA-S) کونژوگه می شود ، تعیین آندروستن دیون در سرم به روشن شدن هیپراندروژنمی کمک می کند. (هیرسوتیسم).
ارزیابیبه طور کلی ، غلظت androstenedione در سنین 7 تا 8 سال به طور مداوم افزایش یافته و در سنین30 تا 35 سال به تدریج کاهش پیدا می کند. تولید آن دارای ریتم روزانه است ( با حداکثر در اوایل صبح) ، در خانمها اوج ترشح در انتهای مرحله فولیکول می باشد. در دوران بارداری ، مقادیر به درجات مختلف افزایش می یابد. سندرم PCO اغلب با افزایش غلظت آندروستن دیون توام است( قابل اندازگیری در خون وریدی محیطی و تخمدان). در پوکی استخوان دوران یائسگی ، میزان آندرواستن دیون تقریباً همواره کاهش می یابد.
فاکتور های مؤثر بر جواب آزمایشفشار جسمی سنگین می تواند منجر به افزایش سطح آندروستن دیون شود. در زنان افزایش مقادیر در وسط چرخه ماهانه امکان پذیر است.