Lab Test ANCA Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدIFT
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به بیماری M.Wegener(cANCA) ، واسکولیتهای اولیه (pANCA)، کولانژیت اسکلروزان اولیه، کولیت اولسراتیو  ( DNA-ANCA)
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهبه  pANCA، cANCA ، Anti-M PO و Anti-PR3 نیز مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترآنتی بادی در برابر اجزای سیتوپلاسمی گرانولوسیت های نوتروفیل (ANCA) را می توان با توجه به الگوی فلورسانس آنها در IFT به cANCA (رنگ آمیزی سیتوپلاسمی) و pANCA (رنگ آمیزی پرینوکلئر) تقسیم کرد. بعلاوه ANCA با فلورسانس آتیپیک (تحت عنوان  ANCA آتیپیک یا DNA-ANCA) جزو pANCA محسوب می شود. در اتو ایمنوپاتی های سیستمیک ، در M. Wegener به طور عمده cANCA ، و در برخی واسکولیتیدهای اولیه به طور عمده pANCA مشاهده می شود. در بیماری التهابی روده (کولیت اولسراتیو) و کلانژیت اسکلروزان اولیه DNA-ANCA قابل ملاحظه است.
ارزیابیcANCA (آنتی ژن هدف در 80٪ از موارد پروتئیناز 3 = PR3) دارای ویژگی بالایی (بیش از 90٪) برای M. Wegener می باشد(در مرحله اولیه بیماری حدود 50٪ ، در مرحله فعال ژنرالیزه بیش از 90٪). بهبودی با کاهش تیتر آنتی بادی همراه است. عود بیماری، افزایش زود رس تیتر آنتی بادی را به همراه دارد .حتی تیترهای کم تا 1:10 می توانند M. Wegener را مطرح سازد. cANCA ممکن است به ندرت در واسکولیت های اولیه ظاهر شود.
pANCA (آنتی ژن هدف در 40٪ از موارد میلوپراکسیداز = MPO) در گلومرولونفریت سریع پیشرونده (70٪) ، microscopic poly- angiitis (60٪) ، سندرم چورگ-اشتراوس (80٪) و در Poly-/periarteritis nodosa (50٪) یافت می شود. بندرت ممکن است که pANCA در بیماری M.Wegener  فعال( آنتی ژن هدف: MPO ) ، آرتریت روماتوئید ( آنتی ژن هدف :لاکتوفرین) ، در SLE ( آنتی ژن هدف: الاستاز) ملاحظه گردد.
توصیه می شود که در موارد ظن بالینی نسبت به واسکولیت یا گلومرولونفریت و مثبت بودن ANCA (cANCA یا pANCA) دو تست Anti-MPO و Anti-PR3 نیز انجام شوند.  
DNA-ANCA یا xANCA (آنتی ژن های هدف: lactoferrin و Azurocidin   وابسته به DNA و آنتی ژنهای های گرانولوسیتی ایجاد کننده کمپلکس با DNA) به طور عمده در کولیت اولسراتیو (70٪) و در کلانژیت اسکلروزان اولیه (حدود 70٪) و بندرت در بیماری کرون یافت می شود.
ReferencesConrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006(161).