Lab Test Ammonia Plasma  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEnzymatic,Photometry
حجم نمونه خون1ml EDTA-plasma
پس از نمونه گیری باید پلاسما را بلافاصله در شرایط سرد جدا کرده و مورد آزمایش قرار داد.
اندیکاسیونعلائم مغزی در بیماری های کبدی ، شنت پورتوکاوال ، موارد مشکوک به اختلالات متابولیک مادرزادی در کودکان مبتلا به آنسفالوپاتی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیرافزایش: در نارسائی کبد( سیروز و کمای کبدی)، شنت پورتوکاوال، اختلالات متابولیک مادر زادی ( سیکل اوره و غیره)
افزایش کاذب: در موارد بالا بودن Gamma-GT و عدم توجه به شرایط لازم در پیش از آنالیز.
اطلاعات بیشترآمونیاک (NH3) از تجزیه پروتئین و جداسازی گروه آمین از اسیدهای آمینه ، (عمدتا سلولی و حدود 25٪ در داخل روده از طریق باکتریایی و آنزیمهای مخاطی ) تولید می شود. تولید آمونیاک بخصوص بعد از خونریزی دستگاه گوارش افزایش پیدا می کند. سم زدایی آمونیاک در درجه اول در کبد و از طریق تبدیل به اوره رخ می دهد. ،  آمونیوم موجود در خون در  pH 7.4  تا 98٪ بصورت  NH4+ و تنها به میزان 2٪ بعنوان NH3 ظاهر می شود. در موارد آلکالوز ، میزان NH3 سمی در مغز افزایش می یابد.
ارزیابیافزایش در آسیب شدید پارانشیم کبد (سیروز ، کمای کبد) و شنت پورتوکاوال ، در نوزادان و کودکان خردسال با نقص آنزیمی مادرزادی چرخه اوره، تجمع اسیدهای آلی در سندرم Reye.
فاکتور های مؤثر بر جواب آزمایشمقادیر غلط در موارد افزایش گاما GT (تشکیل آمونیاک از گلوتامات) و همچنین عدم رعایت شرایط حمل و نقل (پلاسما را بلافاصله پس از نمونه گیری خون و در شرایط سرما (حمام یخ) بدست آورید).