Lab Test  Alpha Heavy Chain disease α-HCD  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmunoelectrophoresis
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیون-اسهال مزمن همراه با درد شکم، کم شدن وزن، بدی جذب و انتروپاتی ناشی از هدر رفتن پروتئین
-Digestive form of α-HCD
-Respiratory form ofα-HCD
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشتراین بیماری  بیشتر در سیستم مترشحه IgA روده باریک ظاهر می شود که در آن تمام روده باریک و یا قسمت پروکزیمال آن مورد تهاجم قرار می گیرد. این بیماران اغلب دچار آنمی، هیپوکالمی، هیپوکالسمی، هیپو منیزیمی ، هیپوآلبومینمی، افزایش آلکالن فسفاتاز ( ایزوفرم روده) می باشند. برخی از بیماران دارای عفونتهای انگلی می باشند. الکتروفورز پروتئینهای سرم تنها در نیمی از بیماران غیر طبیعی است( باند با قاعده پهن واقع در2α تا β ) .
ارزیابیمواردمشکوک بهα-HCD باید توسط immunohistochemistry مورد تایید قرارگیرند.