:

ALEX(Allergy Explorer) ®امکان اندازه گیری همزمان برایIgE اختصاصی (quantitative) و (semiquantitative) IgE total و در برابر 282 آلرژن را دارد.این آزمایش 99٪ از احتمال حساسیت نوع 1 رامشخص می سازد .

آلرژن ها

Pollen (Grass,Tree,Weed)

Mites(House Dust Mites& Storage Mites)

Microorganisms and Spores( Yeast, Moulds)

Plant Food (Legumes, Cereals, Spices, Fruit, Vegetables, Nuts, Seed)

Animal Food(Milk,Egg,Seafood,Meat)

Hymenoptera venoms(Honey Bee venom,Wasp venom,Cockroach)

Animal origin(Pet, Farm animals)

Latex

Ficus & Hops

CCD

در مجموع حدود 282 آلرژن مختلف(Extract& Molecular) مورد آزمایش قرار می گیرند.

 قابل توجه است که اکثر آلرژنهای استنشاقی شامل مایت ها، گرده علف های هرز، چمن ها و درختان شایع در ایران و همچنین غذاهای آلرژی زا در این پنل وجود دارند .

آزمایش آلرژی مبتنی بر استفاده ازعصاره (Extract) برای شناسایی منبع آلرژن مفید است. در این تست علاوه بر شناسایی عصاره ، آلرژن ها را در سطح مولکولی نیز بررسی می نماید. با این حال فقط نمای مولکولی(Molecular)آلرژن ها می تواند تکمیل کننده نتایج تست عصاره ، به منظور رسیدن به یک درمان مطلوب باشد.

نمای مولکولی آلرژن ها اطلاعات مرتبط تشخیصی  را در موارد زیر افزایش می دهد :

اندیکاسیون ایمونوتراپی اختصاصی

بررسی خطر بیماران در مواجه و جلو گیری از واکنشهای شدید آلرژی غذائی

اطلاعات مولکولی در رابطه با واکنشهای متقاطع

این تست دارای Cross-reactive carbohydrate Determinants(CCD) inhibitor  می باشد که باعث اختصاصی بودن بیشتر نتایج می گردد . از نظر بالینی آنتی بادیهائی اهمیت دارند که دارای واکنش متقاطع نباشند(Anti CCD)