Lab TestAllergy diagnostic Allergy specific IgE and Total IgE(semiquantitative) (Allergy Explorer)ALEX®
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدMacro Array Diagnostics
Multiplex Nano Beads
حجم نمونه خون1ml Serum
اندیکاسیونغربالگری جامع آلرژی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاه(Allergy Explorer)ALEX® امکان اندازه گیری همزمان برای IgE اختصاصی(quantitative) و(semiquantitative) IgE total و در برابر 282 آلرژن را دارد.این آزمایش 99٪ ازاحتمال حساسیت نوع 1 رامشخص می سازد .
آلرژن ها-Pollen (Grass,Tree,Weed)
-Mites(House Dust Mites& Storage Mites)
-Microorganisms and Spores( Yeast, Moulds)
-Plant Food (Legumes, Cereals, Spices, Fruit, Vegetables, Nuts, Seed)
-Animal Food(Milk,Egg,Seafood,Meat)
-Hymenoptera venoms(Honey Bee venom,Wasp venom,Cockroach)
-Animal origin(Pet, Farm animals)
-Latex
-Ficus& Hops
-CCD
در مجموع حدود 282 آلرژن مختلف(Extract& Molecular) مورد آزمایش قرار می گیرند.
قابل توجه است که اکثر آلرژنهای استنشاقی شامل مایت ها، گرده علف های هرز، چمن ها و درختان شایع در ایران و همچنین غذاهای آلرژی زا در این پنل وجود دارند .
اطلاعات بیشترآزمایش آلرژی مبتنی بر استفاده ازعصاره(Extract)برای شناسایی منبع آلرژن مفید است. در این تست علاوه بر شناسایی عصاره ، آلرژن ها را در سطح مولکولی نیز بررسی می نماید. بااینحال فقط نمای مولکولی(Molecular)آلرژن هامی تواند تکمیل کننده نتایج تست عصاره ، به منظور رسیدن به یک درمان مطلوب باشد. نمای مولکولی آلرژن ها اطلاعات مرتبط تشخیصی  را در موارد زیر  افزایش می دهد :
* اندیکاسیون ایمونوتراپی اختصاصی
* بررسی خطر بیماران در مواجه و جلو گیری از واکنشهای شدید آلرژی غذائی
* اطلاعات مولکولی در رابطه با واکنشهای متقاطع  
اختصاصی بودن نتایج تست این تست دارای Cross-reactive carbohydrate Determinants(CCD) inhibitor  می باشد که باعث اختصاصی بودن بیشتر نتایج می گردد . از نظر بالینی آنتی بادیهائی اهمیت دارند که دارای واکنش متقاطع نباشند
(Anti CCD) .
ReferencesMacro Array Diagnostic, ALEX-Allergy Explorer 2020