آلدولاز  Fructose-1,6-bisphosphat-Aldolase آلدولاز آنزیمی است که فروکتوز  ۱ ، ۶ بیس فسفات را به دو تریوز تجزیه می کند و بخشی از واکنش گلیکولیز را تشکیل می دهد. این آنزیم در حقیقت آنرژی حاصل از تجزیه مواد قندی را در اختیار بافت ماهیچه قرار می دهد.

متد: F – 1,6 – DP Enzymatic

کاربرد :

  • تشخيص افتراقی بيماريهای ماهيچه

تفسیر:

ضعف و سستی ماهیچه ممکن است که دارای علل نورولوژی بوده ویا مربوط به خود ماهیچه باشد. میزان آلدولاز در بیماریهای نورولوژی نظیر پولیومیلیت ، اسکلروز مولتیپل طبیعی است ، ولیکن در رابطه با بیماریهای ماهیچه اسکلت مانند دیستروفی ماهیچه افزایش نشان می دهد. بعلاوه افزایش این آنزیم در درماتومیوزیت، مونونوکلئوز عفونی ، در سرطانهای کبد، پانکرآس ، پروستات، انفارکتوس میوکارد و همچنین پولیومیوزیت مشاهده می شود..