Lab TestACTH (Corticotropin,Adrenocorticotropic Hormon)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA
نمونه خون1ml EDTA-Plasma
اندیکاسیونتشخیص افتراقی نارسایی بخش قشری غده ادرنال، تشخیص افتراقی سندرم کوشینگ پس از تشخیص توسط اندازه گیری کورتیزول و سایر تستهای مربوط به عملکرد غده ادرنال. احتمال تولید Ectopic ACTH
محدوده مرجعبه نتیجه آزمایش مراجعه نمایید.
اطلاعات کوتاهقبل از انجام تست  ACTH، بهتر است که نخست پروفایل روز کورتیزول اندازگیری شود.  
اطلاعات بیشترACTH در بخش قدامی غده هیپوفیز تولید می شود و تنظیم تولید استروئیدها ( گلوکوکورتیکوئیدها، مینرالوکورتیکوئیدها و آندروژنها) را در قسمت قشری غده فوق کلیه به عهده دارد. کورتیزول از طریق یک مکانیسم فید بک، ترشح ACTH را مهار می کند. هورمون CRH از هیپوتالاموس  (Corticotropin-Releasing-Hormon) ترشح ACTH را تحریک می کند.
ارزیابیغلظت ACTH دامنه نوسانات فیزیولوژیکی قابل توجهی را نشان می دهد که از ریتم شبانه روزی و ترشحات کوتاه مدت ناشی می شود. بنابراین اندازه گیری تنهای آن خیلی معنی دار نیستند و ارزیابی باید همیشه در ارتباط با کورتیزول که در همان زمان اندازه گیری می شود ، انجام گیرد. اندیکاسیون برای تعیین ACTH بهتر است پس از ارزیابی عملکرد قسمت قشری غده فوق کلیوی (پروفیل روز کورتیزول، دگزامتازون تست) به اجرا گذارده شود. بمنظور تشخیص افتراقی اختلالات سیستم HPA (hypothalamic-pituitary-adrenal axis) باید از تست های عملکردی CRH-test ، تست دگزامتازون و تست انسولین- هیپوگلیسمی استفاده کرد. ACTH در نارسایی اولیه قسمت قشری غده فوق کلیوی افزایش و در نارسایی ثانویه (هیپوفیزر) و ثالت (هیپوتالامیک) قسمت قشری غده فوق کلیوی ،کاهش پیدا می کند . در نارسایی ثالث (هیپوتالاموس) ACTH توسط CRH قابل تحریک است ، اما در نارسایی ثانویه (هیپوفیزر) قابل تحریک نیست.در سندرم کوشینگ هیپوتالامو – هیپوفیزر ، مقدار ACTH در بالاترین حد ارزش مرجع  و یا اندکی فراتر از آن قرار دارد، ضمن اینکه مقدار کورتیزول نیز افزایش نشان می دهد.در سندرم کوشینگ اولیه، بعلت تومور قسمت قشری غده فوق کلیه ، ACTH قابل اندازه گیری نیست .در تولید اکتوپیک (خارج ار هیپوفیز) ، مقدار ACTH اغلب افزایش نشان می دهد. قابل توجه است که ممکن است در این موارد ، بعلت آزاد شدن پیش سازهایACTH با اثر گذاری بیولوژیکی کمتر، بین مقدار ACTH اندازگیری شده و اثر گذاری بیولوژیکی آن اختلاف وجود داشته باشد. تولید اکتوپیک ACTH ممکن است در رابطه با بسیاری از تومورهای بدخیم مشاهده شود ، ولیکن می توان گفت که علت آن در بیش از نیمی از موارد سرطان ریه و از نوع SCC  (small cell lung carcinoma) می باشد.
فاکتورهای اثر گذار بر میزان ACTHBiotin در غلظت های بالاتر از 60ng/ml سبب بالا رفتن غیر اختصاصی نتیجه آزمایش می شود.