Lab TestACE(Angiotensin Converting Enzyme) Sarcoidosis
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEnzymatic (FAPGG)
حجم نمونه خون 0,5ml serum
اندیکاسیونتشخیص و کنترل روند سارکوئیدوز
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید
  تفسیرافزایش : در سارکوئیدوز (مارکر فعالیت) و سایر بیماریهای گرانولوماتوز ، همچنین در بیماری Gaucher، پرکاری تیروئید، دیابت( با رتینوپاتی)، سیروز کبدی، سیلیکوز، بریلیوز و سندرم خستگی مزمن
اطلاعات کوتاهچهار هفته قبل از انجام تست، باید مصرف مهار کننده های ACE  ، نظیر Captopril ، قطع شوند، در غیر اینصورت  نتایج تست کمتر از میزان حقیقی خواهد بود.
اطلاعات بیشترACE کاتالیز تولید آنژیوتنزین II و تجزیه برادیکینین را بعهده دارد و بدین ترتیب سبب انقباض عروق ( vasoconstriction) و از طریق تولید آلدوسترون موجب احتباس (retention) سدیم و آب می گردد . فعالیت بالای ACE در مامبران سلولهای اندوتلیال عروقی ، به ویژه در مویرگهای کلیه و ریه یافت می شود. در ساركوئیدوز و برخی بیماریهای گرانولوماتوز دیگر ، ACE به طور فزاینده ای وارد جریان خون می شود. ژن ACE ممکن است که بواسطه پلی مورفیسم وابسته به Deletion/Insertion(D/L) سبب تفاوتهای قابل توجه مقادیر ACE در افراد مختلف گردد. تعیین میزان طبیعی ACE ، با توجه به ژنوتیپ ، می تواند به تفسیر دقیق تر نتایج آزمایش کمک کند.
ارزیابیدر ساركوئیدوز ریوی ، افزایش مقادیر ACE دارای ارزش پیشگویی کنندگی مثبت 90-75٪ و ارزش پیشگویی کنندگی منفی 80-70٪ است. باید توجه داشت که در سارکوئیدوزهای با فعالیت کم ، در گیری کم ریه ها و همچنین لنفومهای با واسکولاریزاسیون کم مدیاستن ، این محاسبه قابل اجرا نیست . مقدار ACE پارامتری مناسب جهت کنترل روند بیماری و ارزیابی درمان محسوب می شود. پیش آگهی بیماری در مواردی که مقدار ACE در ابتدا کم است، خوب می باشد. مقدار ACE فعالیت بیماری را نشان می دهد ، افزایش ACE در سارکوئیدوز درمان نشده ، نشان دهنده پیشرفت بیماری است. در درمان مؤثر توسط کورتیکوئیدها ، میزان ACE  اغلب طی 1 تا 2 هفته ( قبل از کاهش یافته های رادیولوژی) کاهش پیدا می کند. در موارد بهبود خود بخودی( (Spontaneous remission کاهش میزان ACE کندتر صورت می گیرد.
افزایش میزان ACE در بیماریهای گرانولوماتوز دیگر ، همچنین  M.Gaucher ، پرکاری تیروئید، دیابت ( با رتینوپاتی) ، سیروز کبد، سیلیکوز ، بریلیوز، عفونت HIV ، MCTD ، سندرم خستگی مزمن و در طی حاملگی ، مشاهده می شود.
فاکتور های اثر گذار بر میزان ACEکاهش میزان ACE در موارد درمان توسط مهارکننده ها ، مشاهده می شود . لذا قطع درمان توسط مهار کننده ، چهار هفته قبل از آزمایش ضروری است.