ويتامين D جهت پيش گيری از سرطان پروستات و بهبود پيش آگهی


نتايج پژوهشهای متعدد در سالهای اخير مؤيد آنست که ويتامين D بميزان مناسب تمايز سلولی (cell differentiation) را بهبود مي بخشد . ظهور سرطانهای مختلف در افراديکه باندازه کافی از ويتامين D استفاده ميکنند نادر تر است و يا حد اقل ديرتر بوقوع ميپيوندد.

در يک مقاله علمی که در مجله „Lancet“ (Luscombe, 2001) بچاپ رسيده چنين آمده است:

مردانی که باندازه کافی در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار دارند  بطور متوسط در سن 72,1  سال به سرطان پروستات دوچار شده و در مقابل گروهی که باندازه کافی از اشعه ماوراء بنفش استفاده نميکنند بطور متوسط در سن 67,7 سال به اين سرطان گرفتار ميشوند.

در اثر اشعه ماوراء بنفش ميزان ويتامين D در سرم افزايش پيدا ميکند که بکمک 25-OH-Vitamin D قابل اندازگيری است. از آمارهای گرفته شده در آزمايشگاه ما چنين بر می آيد که در.بخصوص ماههای زمستان( و در پاره ای ازموارد نيز در تابستان) ميزان ويتامين D در بسياری از افراد سنين بالاتر از 50 سالگی به حد اقل ارزش نرمال يعنی 20µg/L نمی رسد. بعبارت ديگر سطح اين ويتامين تکافوی احتياج بدن را نميکند.

در رابطه با اين مسئله نتايج پژوهشی ديگر در مجله „Cancer“ (Grant 2002) درج شده است. از اين مقاله چنين بر می آيد که سرطان پروستات با ميزان اشعه ماوراء بنفش نسبت معکوس دارد ( کارسينوم بيشتر در برابر اشعه ماوراء کمتر). طبق مقاله ديگری که در سال 2004 به چاپ رسيده است، استفاده بهينه از ويتامين D پيش آگهی سرطان پروستات و سرطانهای ديگر ( سرطان سينه و کولون) را بهبود ميبخشد (Robsahm) . اولين تجربه درمانی با 2000 واحد ويتامين D3 در روز شاهد آن بوده است که ميزان افزايش PSA در افراد مبتلا به کارسينوم پروستات کاهش داشته است.

توصيه ما در رابطه با تشخيص و درمان:

بمنظور جلوگيری از کارسينوم پروستات توصيه ميشود که دو بار در سال يعنی يکبار در تابستان و يکبار در زمستان ميزان 25-OH-Vitamin D در سرم اندازگيری شود. در صورتيکه سطح اين ويتامين کمتر از 20µg/L باشد درمان با ويتامين D لازم خواهد بود: طول زمان درمان وابسته به غلظت ويتامين D است که ممکن است منحصر به فصلهای پائيز و زمستان بوده و يا در تمام طول سال لازم باشد. برای اينمنظور ميتوان از يک Vigantolette 1000 در روز و يا يک Dekristol 2000 در ماه استفاده کرد. کنترل غلظت 25-OH-Vitamin D ششماه پس از شروع درمان لازم خواهد بود.

در ضمن اندازگيری 25-OH-Vitamin D و در صورت لزوم درمان کمبود آن در عموم بيماران مبتلا به سرطان پروستات اهميتی خاص دارد. غلظت مطلوب ويتامين D در اين بيماران بين 30 تا 40 ميکروگرم در ليتر است که در آن تمايز سلولی به حد قابل قبول ميرسد (Holick)

مراجع:

Grant WB. Cancer 2002; 94: 1867-75

Holick MF. Seminars in Dialysis 2005;18:266-75

Lucombe CJ et al., Lancet 2001; 358:641-2

Robsahm TE et al.,Cancer causes and Control 2004; 15: 149-58

Vieth R. www medicalnewstoday.com/newssearch.php?newsid=16715

Gewählte Themen Labor Limbach 2011/2012

Labor und Diagnose , Lothar Thomas 2008

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *