Lab Test                            Allergy diagnostic Allergy specific IgE and Total IgE(semiquantitative) (Allergy Explorer)ALEX®
تاریخ ایجاد و یا تغییر 
متدMacro Array Diagnostics Multiplex Nano Beads
حجم نمونه خون1ml Serum
اندیکاسیونغربالگری جامع آلرژی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاه(Allergy Explorer) ALEX® امکان اندازه گیری همزمان برایIgE اختصاصی(quantitative) و(semiquantitative) IgE total و در برابر 282 آلرژن را دارد.این آزمایش 99٪ از احتمال حساسیت نوع 1 را مشخص می سازد .
آلرژن هاPollen (Grass,Tree,Weed)
Mites(House Dust Mites& Storage Mites)
Microorganisms and Spores( Yeast, Moulds)
Plant Food (Legumes, Cereals, Spices, Fruit, Vegetables, Nuts, Seed)
Animal Food(Milk,Egg,Seafood,Meat)
Hymenoptera venoms(Honey Bee venom,Wasp venom,Cockroach
Animal origin(Pet, Farm animals)
Latex
Ficus & Hops
CCD در مجموع حدود 282 آلرژن مختلف(Extract& Molecular) مورد آزمایش قرار می گیرند.  قابل توجه است که اکثر آلرژنهای استنشاقی شامل مایت ها، گرده علف های هرز، چمن ها و درختان شایع در ایران و همچنین غذاهای آلرژی زا در این پنل وجود دارند .
اطلاعات بیشترآزمایش آلرژی مبتنی بر استفاده از عصاره (Extract) برای شناسایی منبع آلرژن مفید است. در این تست علاوه بر شناسایی عصاره ، آلرژن ها را در سطح مولکولی نیز بررسی می نماید. بااین حال فقط نمای مولکولی (Molecular)آلرژن ها     می تواند تکمیل کننده نتایج تست عصاره ، به منظور رسیدن به یک درمان مطلوب باشد. نمای مولکولی آلرژن ها اطلاعات مرتبط تشخیصی  را در موارد زیر  افزایش می دهد : اندیکاسیون ایمونوتراپی اختصاصیبررسی خطر بیماران در مواجه و جلو گیری از واکنشهای شدید آلرژی غذائیاطلاعات مولکولی در رابطه با واکنشهای متقاطع  
اختصاصی بودن نتایج تست این تست دارای Cross-reactive carbohydrate Determinants(CCD) inhibitor  می باشد که باعث اختصاصی بودن بیشتر نتایج می گردد . از نظر بالینی آنتی بادیهائی اهمیت دارند که دارای واکنش متقاطع نباشند(Anti CCD) .
ReferencesMacro Array Diagnostic, ALEX-Allergy Explorer 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *