گلبول قرمز چیست؟

گلبول های قرمز بشکل مدور ، مسطح با تورفتگی مرکزی هستند و رنگ قرمز آنها وابسته به رنگدانه هموگلوبین است که اساساً اتصال و انتقال اکسیژن را  بعهده دارد. بنابراین مهمترین وظیفه گلبول های قرمز انتقال اکسیژن از ریه ها به داخل بافت و اندام های مختلف و همچنین بازگشت دی اکسید کربن است.

از آنجا که گلبولهای قرمز، بر خلاف تمام سلولهای دیگر بدن ، هسته ندارند ، بنابراین از توان  تقسیم شدن و و تکثیر برخوردار نیستند و پس از بطور متوسط ​​120 روز در طحال و کبد تجزیه می شوند و باید بطور مداوم در مغز استخوان بازسازی گردند.

قطر گلبول قرمز تقریباً 7.5 میکرومتر است. خون از حدود 55 درصد پلاسمای (مایع) و حدود 45 درصد از سلولهای خون تشکیل شده است .- این نسبت توسط هماتوکریت اندازه گیری می شود. گلبول های قرمز بیش از 99 درصد از سلول های خونی را تشکیل می دهند و تعداد آنها در بدن افراد بالغ به طور متوسط ​​چند صد بیلیون است.