گرانولوسیتها از نظر کمی بزرگترین زیر گروه سلولهای سفید خون را تشکیل می دهند و 40 تا 60 درصد لکوسیتها را تشکیل می دهند. لکوسیت ها قسمت مهمی از سیستم ایمنی بدن ما هستند. بدن ما می تواند برای مقابله با عوامل مختلف بیماری زا ، از تعداد قابل توجهی از این سلول ها استفاده کند . گرانولوسیت ها نقشی اساسی در مبارزه با باکتری ها بعهده دارند.

با رنگ آمیزی گرانولوسیت ها (در یک قطره خون) ، می توان ظاهر سلول ها ( به بزرگی 12 تا 15 میکرومتر) را در زیر میکروسکوپ مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس ویژگی های مختلف ، مانند هسته سلول و رنگ پلاسمای سلول ، گرانولوسیت ها را  به سه زیر گروه تقسیم می کنند.