گرانولوسیت ها:

بسته به اینکه تعداد کدامیک از گرانولوسیت ها زیاد یا خیلی کم باشد ، تغییرات مربوطه می توانند بیماری های مختلفی را مطرح سازند. در زیر مروری بر علل احتمالی این تغییرات آورده شده است.