گرانولوسیتها : نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها

گرانولوسیت ها بخش مهمی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهند و در گروه گلبول های سفید خون (لکوسیت ها) قرار دارند. بسته به شکل سلول ، می توان بین زیرگونه های مختلف یعنی گرانولوسیت های نوتروفیل (که شایع ترند) تا گرانولوسیت های بازوفیل و ائوزینوفیل (که نادرترند) تمایز قائل شد. تعیین گرانولوسیت ها در خون به تشخیص بیماری ها یا عوارض جانبی داروها کمک می کند.