گرانولوسیتهای بازوفیل:

ارزش خیلی زیاد: لوسمی میلوئیدی مزمن ، پلی سیتمی ورا
مقدار خیلی کم: فقط زمانی اتفاق می افتد که تعداد کل گلبول های سفید خون کم باشد.