کی و چگونه سطح مس در خون و ادرار تعیین می شود؟

تعیین مقدار مس جزء استاندارد آزمایش خون نیست. در صورت شک به کمبود مس یا اضافه بار آن ، میزان مس را می توان به شرح زیر تعیین کرد:

  • در خون: تعیین سطح مس در خون روش متداول است. برای این منظور ، میزان مس آزاد و در برخی موارد ، میزان پروتئین ذخیره و انتقال دهنده مس، یعنی سرولوپلاسمین ، در سرم خون تعیین می شود. مقدار مس اندازه گیری شده بر حسب میکروگرم بر دسی لیتر (µg / dl) یا میکرومول بر لیتر (µmol / l) است.
  • در ادرار: میزان مس را می توان با استفاده از نمونه ادرار تعیین کرد. بدین منظور ادرار در طول 24 ساعت جمع آوری شده و میزان دفع مس تعیین می شود. از این مقادیر می توان برای بررسی میزان مس در بدن استفاده کرد. یکی از معایب این روش آنست که تنها انحرافات عمده از مقادیر طبیعی مس را می توان تشخیص داد.