کلیه چگونه کار می کند؟

ممکن است درک این مسئله دشوار باشد که اگر کرآتینین به عنوان یک محصول تجزیه در ماهیچه ها ایجاد  می شود ، چگونه می تواند اطلاعاتی را در رابطه با عملکرد کلیه ها در اختیار قرار دهد. برای درک این موضوع ، درک ساختار کلیه به عنوان یک اندام دفع کننده مهم است.

کلیه از میلیون ها واحد بنام نفرون (که گلومرولوس یا گلومرول نیز نامیده می شوند) تشکیل شده است که فقط در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. گلومرول ها شبکه مویرگی هستند که کل خون بدن انسان از طریق آنها، چندین بار در روز جریان می یابد. عملکرد گلومرول ها فیلتر کردن خون است.

فیلتر گلومرولهای های کلیه از چندین سد یا مانع پشت سر هم تشکیل شده است. این ساختار امکان تصفیه بهینه خون را فراهم می کند. عبور ذرات بزرگ از این فیلتر بسختی صورت می گیرد، در حالی که ذرات کوچکتر و سموم به آسانی از این طریق دفع و خون تصفیه شده وارد بدن می شود. مواد باقی مانده همراه با آب ، ادرار اولیه را تشکیل می دهند. انسان روزانه حدود 180 لیتر ادرار اولیه تولید می کند.

در سیستم لوله ای( توبولی) ، که به نفرونهای های کلیه متصل هستند ، بسیاری از موادی که بدن می تواند از آنها استفاده کند،از ادرار اولیه بازیابی می شوند (جذب مجدد). علاوه بر این ، مواد سمی می توانند مستقیماً از طریق این سیستم لوله ای دفع (ترشح) شوند. نتیجه این امر تولید ادرار ثانویه یا همان ادرار پایانی است.. در بدن انسان روزانه حدود 1.5 تا 2 لیتر ادرار تولید و دفع می شود.