کلیرانس کراتینین: چیست؟

کلیرانس کراتینین از نسبت غلظت کراتینین در خون به غلظت کراتینین در ادرار (جمع آوری شده در 24 ساعت) محاسبه می شود. این نسبت نشان می دهد که چقدر خون در مدت زمان معینی از کراتینین پاک و یا تصفیه شده است. هرچه کلیرانس بالاتر باشد ، کراتینین بیشتری از خون خارج شده و لذا عملکرد کلیه بهتر است.

بر این اساس ، تعیین کلیرانس کراتینین امکان بررسی خاص عملکرد گلومرول ها را فراهم می کند. کلیرانس کراتینین نشان می دهد که نفرونهای کلیه تا چه حد عملکرد فیلتراسیون خود را به خوبی انجام می دهند. با توجه به این ویژگیهای خاص کراتینین ، می توان کلیرانس کراتینین را با نرخ فیلتراسیون گلومرولی (GFR) یکسان دانست و یا بعبارت دیگر از تعیین کلرانس کرآتینین با استفاده از ادرار 24 ساعت صرفنظر کرد.