کلسترول چیست؟

نخست اینکه کلسترول یک ماده حیاتی است. این ماده نه تنها در بدن انسان وجود دارد ، بلکه در سراسر قلمرو حیوانات گسترده است. کلسترول یک مولکول چربی است که به عنوان بخشی از دیواره های سلولی و همچنین ماده اولیه در ساختمان بسیاری از هورمون ها، نقش مهمی در بدن ایفا می کند.

علاوه بر کلسترول ، به اصطلاح تری گلیسریدها نیز متعلق به چربی خون می باشند. آنها از طریق غذا وارد بدن می شوند ،ولیکن در کبد و بافت چربی نیز تولید می گردند. تری گلیسریدها به عنوان ذخیره انرژی عمل می کنند.