کلسترول: برای هضم غذا و تعادل هورمونی مهم است:

کلسترول همچنین در رابطه با هضم غذا بسیار اهمیت دارد. اسیدهای  صفراوی در کبد ، با استفاده از کلسترول و از طریق واکنشهای شیمیایی تولید و در کیسه صفرا ذخیره می شود. بخشی از آن ، بنا به نیاز و یا بعبارت دیگردر رابطه با صرف غذا، از طریق مجرای صفراوی به روده می ریزد. اسیدهای  صفراوی به عنوان یک “صابون” ، قادرند غذای چرب را حل کرده و آنها را در دسترس بدن قرار دهند.

علاوه بر این از طریق تغییرات شیمیایی کلسترول، در غدد انسان هورمون هایی به نام هورمون های استروئیدی تولید می شوند که از جمله می توان از استروژن و تستوسترون نام برد.