فهرست مطالب:

یکی از مهمترین الکترولیتهای بدن انسان است. در غذا ، کلرید عمدتا در ارتباط با سدیم و به شکل نمک طعام و یا به اصطلاح کلرید سدیم یافت می شود. به همین دلیل ، بسیاری از غذاهای فرآوری شده دارای مقدار زیادی کلرید هستند.