لطفاً برای نمونه گیری کشت خلط به ترتیب زیر عمل نمائید:

1- بهتر است نمونه خلط ، صبحگاهی و در حالت ناشتا و قبل از شستن صورت انجام شود.

2- از 72 ساعت قبل از دادن نمونه ، آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشند، به غیر از زمانی که پزشک توصیه کرده باشند در این صورت باید آنتی بیوتیک مصرفی را به آزمایشگاه اطلاع دهند.