کراتینین چیست؟

کرآتینین یک محصول متابولیک است که در بافت ماهیچه ای بدن انسان شکل می گیرد بعبارت دیگر کرآتینین محصول تجزیه مداوم ماهیچه ها بشمار می رود که از طریق کلیه ها دفع می شود.

تا به امروز ، هیچ عملکرد بیولوژیکی برای کرآتینین شناخته نشده است. کرآتینین از فسفوکرآتین یا کرآتین ساخته می شود. این مواد به عنوان منبع انرژی برای ماهیچه ها عمل می کنند.