کراتینین چگونه با عملکرد کلیه ارتباط دارد؟

کراتینین ماده ای است که به دلایل مختلف اطلاعات خوبی را در رابطه با عملکرد فیلتراسیون کلیه ارائه می دهد.

کراتینین یک محصول تجزیه دائمی در بدن انسان است و بنابراین غلظت آن در خون کاملا یکنواخت است. علاوه بر این ، کراتینین به طور کامل از طریق سیستم فیلتر نفرونهای کلیه دفع می شود. پس از آن ، نه بازیابی می شود و نه مقادیر قابل توجهی از آن مستقیماً در سیستم لوله ای دفع می شود .

عوامل مذکور این امکان را فراهم می سازندکه سطح کراتینین اطلاعات نسبتاً دقیقی در مورد ظرفیت فیلتراسیون نفرونهای کلیه ارائه دهد. به عبارت ساده تر ، مکانیسم فیلتراسیون را می توان به عنوان عملکرد کلیه محسوب کرد.