کراتینین در سرم و ادرار:

برای اندازه گیری عملکرد کلیه ها پارامتر های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • سطح کراتینین در سرم
  • سطح کراتینین در ادرار
  • کلیرانس یا تصفیه کراتینین
  • Glomerular filtration rate(GFR) یا نرخ فیلتراسیون گلومرولی

علاوه بر مقدار کراتینین ، اغلب GFR (نرخ فیلتراسیون گلومرولی) و یا کلیرانس کراتینین نیز درخواست و تعین می شود. از سطح کراتینین در ادرار ، بخصوص برای محاسبه کلیرانس کراتینین استفاده می شود.