کدام سطح کلراید طبیعی است؟

میزان کلرید را می توان در خون یا ادرار اندازه گیری کرد. بطور معمول ، اندازه گیری کلرید برای تعیین تعادل اسید و باز در بدن صورت می گیرد. نتایج آزمایش بر حسب میلی مول بر لیتر (mmol / l) گزارش می شود.