کاهش سطح کراتینین ؟

کاهش مقادیر کراتینین چندان حائز اهمیت نیست و ممکن است بارها و بارها ،برای مثال در زنان باردار یا کودکان، مشاهده شود اما هیچ ارتباطی با سلامتی ندارد.