کاهش تری گلیسیریدها و علل آن؟

اگر مقدار تری گلیسیریدها در خون کمتر از مقادیر نشان داده شده در جدول فوق باشد ، آن را هیپوتری گلیسیریدمی می نامند. سطح پایین تری گلیسیرید امری نادر است.

اختلالات مادرزادی متابولیسم لیپیدها ، پر کاری تیروئید ، سوء تغذیه و یا مصرف نادرست و زیاد داروهای کاهش دهنده تری گلیسیرید، می تواند علت آن باشد.