چک های مورد نياز قبل و در طی دوران حاملگی Investigations Before and During Pregnancy

اين جزوه  اطلاعاتی را در اختيار شما قرار ميدهد که چه راهکارهائی ميتوانند يک دوره بارداری بدون مسئله را برای شما تهيه ببينند . لطفا توجه داشته باشيد که تشخيص لزوم اجرای چک های قبل و طی حاملگی که در زيرآورده شده اند بعهده پزشک معالج مورد اعتماد شماست .

قبل از حاملگی

چک واکسيناسيون

زنان سنين باروری ( بين 15 تا 45 سال) بخصوص آنانکه تمايل به بارور شدن دارند، لازمست که گواهی و يا دفترچه واکسيناسيون خود را از جهات زير چک نمايند :

ديفتری ، تتانوس، سياه سرفه، بيماری فلج اطفال

سرخک، اوريون ، سرخجه

-آبله مرغان

هپاتيت B

واکسيناسيون های فوق در سنين کودکی انجام و گواهی ميشوند .  

چک های مورد نياز در چه زمانی بايد انجام شوند؟

حداقل چندين ماه قبل از باروری برنامه ريزی شده ( مثلا پس از ترک جلوگيری از حاملگی)

چرا بايد به انجام چک مبادرت کرد؟

در صورت  نبودن ايمنی کافی ( نداشتن گواهی واکسيناسيون و يا عدم وجود آنتی بادی محافظت کننده )  ميتوان قبل از شروع حاملگی به اجرای واکسيناسيون اوليه و يا تقويت کننده (booster) مبادرت کرد . اين مسئله بخصوص در رابطه با واکسن ويروسهای زنده ( مانند سرخک، اوريون  ، سرخجه )  و يا  آبله مرغان مطرح ميباشد .

واکسيناسيون قبل از حاملگی چه اهميتی دارد ؟

الف-  از  عفونت و/ يا بيماری در طی حاملگی جلوگيری ميکند . عفونت توسط ويروسهای سرخجه و آبله مرغان ممکن است که خطراتی را برای جنين ايجاد کند .

ب-  آنتی باديهای مادر که از طريق جفت وارد بدن جنين ميشوند، نوزاد را در چند ماه نخست پس از تولد در مقابل عفونتهای مربوطه حفظ ميکنند (محافظت يا دفاع غير فعال ) .

2-کنترل وضعيت آنتی بادی ها

در صورت عدم وجود آنتی بادی و يا  وضعيت ايمنی مبهم، ميتوان جهت تصميم گيری درباره لزوم واکسيناسيون ، به انجام تستهای آنتی بادی مبادرت ورزيد ……….
سرخجه( شامل  کنترل تيتر آنتی بادی پس از واکسيناسيون)
آبله مرغان
تست آنتی بادی برای عفونتهائی که از طريق واکسيناسيون قابل جلوگيری نيستند و برای حاملگی اهميت دارند :
سيتومگالی
اريتم عفونی (Erythema infectiosum)
توکسوپلاسموز
تبخال

اندازه گيری آنتی بادی بايد حتی المقدور قبل از حاملگی و  يا در  اوايل آن صورت گيرد. چنانچه آنتی بادی وجود داشته باشد ، ميتوان گفت که  ايمنی وجود داشته و از ابتلاء به بيماری در طول بارداری جلوگيری خواهد شد.  چنانچه آنتی بادی قابل تشخيص نباشد، توصيه ميشود که به راههای مختلف پرهيز از تماس با عامل عفونی توجه خاص مبذول گردد . در اينگونه مواقع بيمار بايد از طريق کنترل تيتر آنتی بادی تحت مراقبت قرار داشته باشد .

3-پيش گيری توسط اسيد فوليک و يد

چنانچه حاملگی برنامه ريزی شده باشد ( مثلا پس از موقوف کردن قرص ضد حاملگی) پيشنهاد ميشود که طبق تجويز پزشک ،  اسيد فوليک و احتمالا يد مورد استفاده قرار گيرد.

در طی حاملگی

الف –  معاينات مواظبتی الزامی

معايناتی که بايد توسط پزشک متخصص زنان صورت گيرد :

 • در فواصل حدودا 4 هفته تا هفته 32 حاملگی
 • سپس در فواصل 2 هفته تا زمان وضع حمل .

اين معاينات بطور کلی شامل موارد زير ميشود:

 • معاينات مربوط به زنان (هرچه زودتر در شروع حاملگی)
 • کنترل وزن (هرچه زودتر در شروع حاملگی)
 • اندازه گيری فشار خون (هرچه زود تر در شروع حاملگی)
 • آزمايش ادرار از جهات پروتئين ، قند ، ته نشين (سديمان) و در صورت لزوم آزمايش باکتريولوژيکی.
 • اندازه گيری هموگلوبين
 • کنترل وضع رحم
 • کنترل  صدای قلب جنين
 • تعيين موقعيت جنين در رحم
 • اولتراسوند مرحله اول ( هفته  12-9 حاملگی )
 • اولتراسوند مرحله دوم ( هفته 22-19 حاملگی )
 • اولتراسوند مرحله سوم( هفته 32-29 حاملگی )

  تستهای آزمايشگاهی که توسط پزشک متخصص زنان تعيين ميشوند :
 • تعيين گروه خون و ارهاش فاکتورِD ( و در صورت لزوم ( anti-D prophylaxis)
 • کنترل عفونت های مهم  در دوران حاملگی
 • سفليس (Syphilis)
 • سرخجه (Rubella)
 • هپاتيت B
 • هپاتيت C
 • عفونت HIV
 • عفونت کلاميديا (Chlamydia trachomatis infection)

  ب- معاينات مواظبتی غير الزامی
 • عفونتهای مهم ديگر دوران حاملگی
 • عفونت سيتومگالی cytomegalovirus infection
 • عفونت آبله مرغان (Chiken pox)
 • اريتم عفونی (Erythema infectiosum, Fifth disease)
 • توکسوپلاسموز

2-متابوليسم

کنترل عمل  غده تيروئيد

ديابت دوران حاملگی

3-غربالگری trisomy 21 و عدم انطباق های کروموزومی ديگر ( T18, T13)

4-غربالگری نقص بازماندن کانال نخائی (spina bifida)