چه پارامتر های التهابی دیگری وجود دارد؟

علاوه بر اندازه گیری پروتئین واکنشی C ، تجزیه و تحلیل های دیگری نیز برای آشکار شدن التهاب در بدن انجام می شود. این امر به ویژه شامل میزان رسوب گلبول های قرمز ( ESR) و تعیین تعداد گلبول های سفید خون( لکوسیت ها) می شود.

  • میزان رسوب معیاری است برای تشخیص سرعت فرود گلبول های قرمز در لوله معاینه. افزایش سرعت رسوب می تواند نشانه ای از التهاب در بدن باشد که در این صورت معمولاً آزمایشهای بیشتری مورد نیاز خواهد بود.
  • تعداد لکوسیت ها ، بخش مهمی از سیستم ایمنی بدن ، با کمک شمارش خون اندازه گیری می شود. اگر تعداد آنها افزایش یابد ، این نیز می تواند نشان دهنده التهاب در بدن باشد.