چه موقع و چگونه گلبول های قرمز اندازه گیری می شوند؟

مقدار گلبول قرمز (RBC) به طور معمول با شمارش کامل خون تعیین می شود. تعداد این سلولها نشانگر چگونگی تأمین اکسیژن در بدن است. بعلاوه از این پارامتر برای تشخیص کم خونی و یا در موارد مشکوک  به پلی گلبولی (تعداد زیادی گلبول قرمز) استفاده می شود.

در آزمایشگاه ، پس از گرفتن نمونه خون ، تعداد گلبول قرمز معمولا توسط دستگاههای اتوماتیک شمارش و در صورت لزوم زیر میکروسکوپ نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.

بعلاوه در شمارش کامل خون ، شمارش افتراقی  (White blood cell differential) ، رنگ ، حجم ، شکل گلبول های قرمز و همچنین میزان هموگلوبین و پارامترهای MCH ، MCV و MCHC نیز تعیین می شود. علاوه بر این سه پارامتر ، مقدار هموگلوبین (Hb) و هماتوکریت در ارتباط تنگاتنگی با مقدار گلبول قرمز قرار دارند.

تعداد گلبول های قرمز را می توان در ادرار نیز تعیین کرد که افزایش آن عمدتا در ارتباط با عفونت های دستگاه ادراری قرار دارد.