چه زمان گرانولوسیت ها افزایش می یابند؟

دلایل زیادی وجود دارد که گرانولوسیت ها می توانند بیش از حد افزایش پیدا کنند. در مورد گرانولوسیتهای نوتروفیل ، بیشترین علت آن التهاب حاد است. گرانولوسیت ها به محل التهاب مهاجرت می کنند و با عوامل بیماری زایی که ممکن است وارد شده باشد مبارزه می کنند. در نتیجه طول عمر گرانولوسیت ها می تواند بسیار کوتاه باشد ، زیرا مبارزه با باکتری ها منجر به مرگ سلول میگردد و بنابراین این سلولها در ایجاد چرک نقش دارند.

افزایش گرانولوسیت های ائوزینوفیل ائوزینوفیلی نامیده می شود. این واکنش غیر اختصاصی است و می تواند در بیماری های زیر مشاهده شود:
  • آلرژیعفونت با انگل ، به عنوان مثال کرملوسمی میلوئیدی مزمن (CML)لنفوم هوچکینبرخی از لنفوم های غیر هوچکین
گرانولوسیت های ائوزینوفیل همچنین می توانند در هنگام بهبودی یک بیماری عفونی یا هنگام مصرف برخی از داروهای افزایش یابند.

افزایش ائوزینوفیل ها اغلب با افزایش بازوفیل ها همراه است.