چه زمانی گلبول قرمز در ادرار افزایش می یابد؟

اگر تعداد گلبولهای قرمز در ادرار به طور قابل توجهی بیشتر از حدود فوق شود ، باید وجود التهاب مجاری ادرار و  بیماری های جدی تری مانند تومور نیز تحت بررسی قرار گیرد.

تمایز علل وجود خون در ادرار تا حدودی از طریق شمارش لکوسیت ها امکان پذیر است. اگر گلبول های سفید خون و گلبول های قرمز در ادرار افزایش یابد ، احتمال عفونت مثانه یا کلیه نسبتا زیاد است. چنانچه تعداد گلبول های سفید خون بدون تغییر باشد ، التهاب بعید است و باید آزمایشات اضافی دیگر برای تشخیص سرطان مثانه یا کلیه انجام شود. همچنین بیماری های خود ایمنی مانند لوپوس اریتماتوز نیز می تواند سبب ظهور خون در ادرار شود. تعداد بیشتری از گلبول های قرمز اغلب با رنگ قرمز ادرار توام است و با چشم غیر مسلح نیز دیده می شود.