چه زمانی و چگونه مقدار لنفوسیت تعیین می شود؟

لنفوسیت ها به عنوان بخشی از شمارش کامل خون شمارش می شوند. این آزمایش به عنوان مثال در موارد مشکوک به عفونت ، بیماری خودایمن یا احتمال مشکل در تولید خون انجام می شود. تعداد لکوسیت ها ممکن است(و بنابراین لنفوسیت ها) که در رابطه با یک التهاب نیز به طور ناگهانی افزایش پیدا کند. به همین دلیل است که در موارد مشکوک بودن به التهاب ، اغلب شمارش کامل خون انجام می شود.

این تجزیه و تحلیل همچنین به عنوان شمارش دیفرانسیل خون نیز شناخته می شود. معمولاً یک قطره خون در زیر میکروسکوپ بررسی می شود. در اینصورت نه تنها تعداد لنفوسیت ها بلکه نسبت آنها به کل لکوسیت ها و وضعیت و شکل آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. البته سایر مقادیر خون مانند گلبول های قرمز یا پلاکت نیز از این طریق قابل تعیین است.