چه زمانی و چگونه تعداد گرانولوسیتها تعیین می شود؟

تعیین گرانولوسیت ها بخشی از شمارش کامل خون (شمارش دیفرانسیل خون) است. بعلاوه در موارد  مشکوک به التهاب یا آلودگی به انگل و  همچنین جهت کنترل دوره درمان با داروهای خاص نیز انجام می شود. بمنظور تشخیص و درمان آسم برونشی ، ائوزینوفیل های موجود در خون شمارش می شود وا بسته به میزان ائوزینوفیل ها می توان از داروهای خاص جهت درمان استفاده کرد.

شمارش گرانولوسیتها با استفاده از یک نمونه خون تعیین می شود. برای این منظور یک قطره از خون رنگ آمیزی شده و در زیر میکروسکوپ مورد  بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب می توان نوع و تعداد گرانولوسیت ها را شمارش نمود و در صد هر یک را نسبت کل لکوسیت ها تعیین کرد. امروزه این شمارش توسط دستگاههای تمام اتوماتیک انجام می شود.