چه زمانی و چگونه تعداد لکوسیتها تعیین می شود؟

لکوسیت ها معمولاً بطور استاندارد چک و شمارش می شوند، ولیکن در صورت مشکوک بودن به التهاب و یا اختلال در سیستم ایمنی بدن نیز مورد بررسی قرار می گیرند. بعلاوه در موارد مشکوک بودن به بیماری های خاص مانند بیماری های عفونی ، سرطان خون و یا نظارت بر پیشرفت برخی از روش های درمانی ، شمارش تعداد لکوسیت ها از اهمیت خاصی برخوردار است

برای بررسی لکوسیت ها ، یک نمونه خون لازم است. بطور معمول یک قطره خون کامل برای تعیین تعداد، نوع توزیع و وضعیت لکوسیت های مختلف کافی است. برای این منظور از دستگاه های شمارش خودکار و یا روش دستی در زیر میکروسکوپ، استفاده می شود.

در صورت مشکوک بودن به عفونت ادراری یا وجود ناهنجاری در ادرار ، لکوسیت های موجود در ادرار مورد بررسی قرار می گیرند.

علاوه بر معاینه میکروسکوپی ، در هر دو مورد می توان از نوارهای تست به عنوان آزمایش سریع نیز استفاده کرد.