چه زمانی سطح کراتینین تعیین می شود؟

مقدار کراتینین اغلب به عنوان بخشی از آزمایشهای معمولی ، همراه با شمارش کامل خون و خاصه در صورت مشکوک بودن به بیماری یا آسیب کلیه ها تعیین می شود. عملکرد کلیه ها نیز قبل از استفاده از ماده حاجب ، به عنوان مثال در موارد توموگرافی کامپیوتری (CT) یا تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRT) بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود که ماده حاجب به درستی دفع می شود.

میزان کرآتینین همچنین در صورت مصرف داروهایی که به کلیه ها آسیب می رسانند یا وجود شرایطی مانند دیابت و فشار خون بالا ،به طور مرتب مورد بررسی قرار می گیرد.